skip to Main Content
IMG_1661

Referat af generalforsamling den 20. juni 2021

Formanden bød velkommen til de fremmødte 9 personer på Ubby Mølle

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  Til dirigent valgtes Kaj Wittrup, som konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamlingen den 30. maj og dermed lovligt indvarslet.
 2. Valg af stemmetællere og protokolfører
  Til stemmetæller valgtes Jesper og Jeanette og Inge N. til protokolfører
 3. Bestyrelsens beretning
  Hvert år den 3. søndag i juni på Møllernes Dag afholdes generalforsamling i Ubby Møllelaug.
  Ole P. nævnte bl. a. i sin beretning:
  Til ære for nye medlemmer fortale Ole P. lidt om Møllens ejerskab og tilstand.
  Der havde være afholdt 3 bestyrelsesmøder og bestyrelsesmedlemmerne holder løbende opsyn med møllen og informerer hinanden, hvis der opstår problemer, eller noget der skal ordnes.
  Møllelauget er medlem af Dansk Møllerforening, hvorfra der modtages Møllerbladet til omdeling blandt medlemmer af bestyrelsen ca. 5 gange årligt.
  Kalundborg Kommune er ejer af møllen og kontaktperson til kommunen er Rune Frimann Larsen. Der skulle havde være aftalt et møde, men p.g.a. Corona-situationen har det være vanskeligt at få kontakt. Dog fik vi den 13. januar d.å. henvendelse fra Tina Greve Klbg.Komm. ang. vurdering af møllen med henblik på opdatering af forsikringssum for møllen. Medio april var der besøg af konsulent Ivan Langmark, Ribe vedr. vurderingen. Konsulenten gennemgik møllen grundigt. Han efterlyste tegninger som Møllelauget ikke har. Formanden tog kontakt til Christoffer Palle, som i forbindelse med tilbud på renovering havde beskrevet møllen grundigt. Dette materiale blev overdraget til Ivan Langmark. Møllebygger Christoffer Palle havde tidligere afgivet tilbud på møllearbejde til ca. 4 mill. I dag vil prisen være ca. 20% højere.
  Arealet omkring møllen holdes af Kalundborg Kommune, hvor der er en god dialog, med lokale ansvarlige hvis græsset trænger til at blive slået og andet.
  Det kniber så noget med opsætning af skilt, der peger mod møllen. Efter flere henvendelser til kommunen er det endnu ikke lykkedes at få sat et skilt op, der henviser til møllen. Flere folk der kommer til møllen er i tvivl om det er privat vej eller man må gå helt op til møllen.
  Fremadrettet ved man endnu ikke om Hvidebæk Messen i efteråret og julemarkedet 1. søndag i advent bliver til noget, alt afgøres af hvordan Corona situationen er på det tidspunkt.
  Ole P. Nielsen nævnte sluttelig, at mange var glade for møllen og dens vartegn for området. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og til Karen Madsen, som har valgt at aftræde, for kassererarbejde gennem de seneste 4 år. Karen Madsen har også i hendes periode fungeret som sekretær.
  Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.
 4. Regnskab
  Årets resultat blev et overskud på kr. 3.908,10. Formue udgør kr. 47.470,53 og der henstår kr. 14.822,31 på Støttefondskontoen.
  Der var ikke bemærkninger til årsregnskabet, som blev godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen forslår uændret kontingent – kr. 500 for firmaer – kr. 250 for familier og
  kr. 100 for enkeltmedlemmer.
  Forslaget blev vedtaget.
 7. Valg af bestyrelse
  På valg til bestyrelsen var – Søren Rasmussen, Ole Bo Jensen og Ole P. Nielsen
  Alle blev genvalgt.
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
  Der er p.t. ingen suppleant(er)
  Jeanette og Jesper blev valgt.
 9. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant
  Som bilagskontrollant blev valgt Kaj Wittrup-Jensen
  Der er p.t. ingen suppleant til bilagskontrollant.
 10. Eventuelt
  Intet

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.

Dirigent Referent
Kaj Wittrup-Jensen Inge Nielsen

Back To Top