skip to Main Content

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ubby Møllelaug. Dens hjemsted er Ubby sogn, Kalundborg Kommune, Region Sjælland. Dens aktiviteter er knyttet til Ubby Mølle, der ejes af Kalundborg Kommune.

§ 2 Møllelaugets formål

Møllelaugets formål er bevarelse af den hollandske vindmølle, så den fremstår som et levende historisk mindesmærke, og ved særlige lejligheder kan være åben for offentligheden.

§ 3 Møllelaugets medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, foreninger og selskaber med interesse i Ubby Mølles bevarelse. Medlemskab erhverves ved indbetaling af et årligt kontingent. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og dækker et års medlemskab frem til 31. marts at regne.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Ubby Møllelaugs højeste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige betalende medlemmer adgang. Hvert medlem har én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til den årlige generalforsamling skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter dette, eller når 1/3 ad medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag derom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ligeledes med 14 dages varsel med motiveret dagsorden og senest 30 dage efter fremsættelse af forslag derom. De på generalforsamlingen behandlede forslag afgøres ved almindeligt flertal, for så vidt der ikke efter gældende vedtægter kræves kvalificeret flertal (§ 9 og § 10)

§ 5 Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeoptællere og protokolfører
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab og evt. budget
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsen
 8. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant
 9. Eventuelt

§ 6 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for en 2 årig periode. På den ordinære generalforsamling i 2010 afgår et medlem ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Til bestyrelsen vælges 1 suppleant. Valgperioden er 2 år.

Til revidering af Møllelaugets regnskab vælges 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollant suppleant. Valg perioden er 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med en formand, en næstformand/kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen træffer beslutninger på foreningens vegne ved almindeligt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et indkaldt bestyrelsesmøde. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører referat over de afholdte møder.

Tegningsberettiget er formanden og kasserer i fællesskab.

§ 7 Regnskab og økonomi

Møllelaugets regnskab løber fra 1. april – 31. marts, og kassereren fører det daglige regnskab efter retningslinier fra bestyrelsen. Regnskabet afleveres til de valgte bilagskontrollanter inden den 1. maj til revision. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling af den valgte kasserer. Møllelaugets frie midler skal indsættes på en eller flere konti i bank eller sparekasse til bedst mulige forrentning. Konti skal lyde i Møllelaugets navn. Kontiene kan benyttes til alle pengetransaktioner, herunder indbetaling af kontingent og bidrag.

§ 8 Medlemmernes og bestyrelsens ansvar

Der påhviler hverken de enkelte medlemmer af Møllelauget eller enkelte medlemmer af Møllelaugets bestyrelse noget personligt økonomisk ansvar, for så vidt der er tale om dispositioner truffet og iværksat i overensstemmelse med beslutninger udfra bestemmelserne i vedtægternes § 4 og § 5. Derimod hæfter Møllelauget og dets bestyrelse overfor anden part med den til Møllelauget til enhver tid tilhørende formue.

§ 9 Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, går ind herfor, samt at mindst 25% af medlemmerne er mødt frem på generalforsamlingen. Er ovenstående ikke opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes inden 30 dage efter den ordinære generalforsamling, og med motiveret dagsorden. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer foretages, når 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

§ 10 Møllelaugets ophør

Bestemmelse om Ubby Møllelaugs opløsning kan kun træffes efter samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer. Ved Ubby Møllelaugs ophør overdrages Møllelaugets aktiver efter følgende prioritet til:

 1. Hvidebæk Turistforening
 2. Lokalrådet for Ubby-Jerslev og omegn
 3. Hvidebæk lokalhistoriske forening

Vedtægter godkendt den 21. juni 2009

Back To Top