skip to Main Content

16. juni 2019 – Generalforsamling

Genralforsamling i Ubby Møllelaug
Søndag d. 16. juni 2019 kl. 10 ved Ubby Mølle

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og protokolfører
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsen
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter
  9. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant
  10. Eventuelt

Evt. forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Karen Schmidt Madsen
Kasserer

Back To Top